วีทะเบียน ยินดีให้บริการ ขายทะเบียน ราคาถูก เปิดมานานกว่า 10 ปี

หน้าแรก happytabien

ทะเบียนรถสวย เลขคู่ (xxyy)

1ขง 1100

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1100

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 1122

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 1133

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 1133

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 1133

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 1144

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 1144

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 1155

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กค 1155

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 1166

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กณ 1166

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขณ 1166

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 1177

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 1177

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 1188

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 1188

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 1199

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 1199

165,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 1199

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฉ 1199

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 2200

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 2200

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 2200

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2211

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 2233

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขส 2244

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 2244

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กส 2244

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 2255

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2266

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กภ 2266

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 2277

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2277

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2277

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 2277

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 2277

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กษ 2277

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 2277

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 2277

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 2277

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2288

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กง 2288

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขฉ 2299

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 3300

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 3311

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 3311

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 3322

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กฆ 3322

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 3322

45,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 3322

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 3322

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 3322

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กถ 3344

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 3344

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฒ 3344

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 3344

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 3344

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 3355

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขภ 3355

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

1ขค 3355

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฬ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎง 3377

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขค 3377

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 3377

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 3399

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ธฉ 3399

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 4400

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษว 4400

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4400

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4400

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 4411

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กจ 4411

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4411

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขศ 4411

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขค 4411

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 4422

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 4422

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขก 4422

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 4422

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 4433

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4433

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษณ 4455

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขร 4455

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 4466

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 4466

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4466

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 4477

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 4477

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กฎ 4488

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 4488

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 4488

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 4488

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 4499

196,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

1ขภ 4499

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฉ 4499

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 5500

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 5500

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 5500

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฉ 5511

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 5511

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 5511

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 5522

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5533

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กน 5544

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 5544

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษอ 5544

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 5566

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 5577

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 5577

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 5588

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฉ 5588

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขอ 5599

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 5599

123,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กย 6600

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กต 6600

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 6600

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 6611

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 6611

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 6622

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎษ 6622

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กญ 6622

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กม 6633

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 6633

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 6633

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 6633

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 6633

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 6633

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 6633

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฉ 6644

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆภ 6655

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 6655

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 6677

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 6677

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฮ 7700

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 7700

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 7700

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 7700

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7711

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 7711

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศจ 7711

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 7722

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 7722

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฉ 7733

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 7733

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขก 7744

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 7744

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 7755

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กภ 7766

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กบ 7766

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 7766

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7766

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญค 7766

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 7788

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 7799

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษว 79000

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กณ 8800

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กน 8800

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฆ 8800

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 8811

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8822

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญศ 8822

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 8822

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขท 8822

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขพ 8844

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 8844

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 8855

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 8855

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 8866

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 8866

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขก 8877

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9900

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 9900

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 9911

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 9922

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขก 9933

49,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขย 9933

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 9944

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 9944

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขธ 9955

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขค 9955

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 9966

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

9กถ 9977

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 9977

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กพ 9977

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 9977

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขก 9977

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 9988

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

happytabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )